Profiles

Стъклопакети

Стъклопакетът е херметически затворена конструкция, състояща се от две или повече стъкла, които могат да бъдат различни по вид и дебелина. Стъклопакетите, които произвеждаме са двубариерни. Едната бариера е бутилът положен от двете страни на дистанционера, а втората е силиконът, полисулфидът или тиоколът, запълващи разстоянието между стъклата и дистанционера. В изправният стъклопакет не може да проникне вода отвън, а затворената вътре влага заедно с въздуха при изработката му се поглъща от молекулното сито, с което е напълнен дистанционера. По този начин между стъклата не може да се образува конденз.

Предлагаме стъклопакети с:

- Флоатни стъкла;

- Ка стъкла;

- Триплексови стъкла;

- 4 сезона стъкла;

Стъклопакетите могат да бъдат двойни, тройни и други.

Камери в стъклопакетите се отчита по следия начин: Еднокамерен е съставен от 2 стъкла и 1 пространството между тях. Двукамерен стъклопакет има 3 стъкла 2 пространства между тях. Трикамереният стъклопакет е съставен от 4 стъкла и 3 пространства между тях.
В стъклопакетите се поставя газ, който подобрява топлоизолацията. Газът има по-добър коефициента на топлопреминаване. Газът може да бъде задържан в стъклопакета до максимум 5 години.

Когато избирате съкла и стъклопакети трябва първоначално да си отговорите на няколко въпроса: За какво помещение закупувате стъклата? За хол, дневна, спалня, детска стая или магазин, офис. Трябва ясно да се ориентирате какви характеристики искате да притежава Вашето стъкло за да Ви осигури максимален комфорт точно в това помещение.

Друг важен фактор е изложението на помещението – запад, изток, юг или север, както и близостта до шумна улица. Обърнете внимание на етажа на сградата и дали има опастност от проникване с взлом.

Качеството на стъклопакета се оценява, чрез топлоизолацията, звукоизолацията и защитата от слънчева радиация.

Когато сте решили да купите съклопакет обърнете внимание и на още няколко важни параметъра. Попитайте за коефициентът на топлопреминаване. От него зависи колко ще бъде сметката Ви за отопление.

Друг важен показател е соларният фактор – той отговаря за количеството слънчева енергия преминало през стъклата. „Светлинно преминаване“ дава стойността на процентите преминала светлина през стъклото от цялото количество светлина. За да сте почти независими от температурните влияния на времето обърнете внимание на „селективността“ на стъклото. Трябва да търсите стъклопакети с висока селективност на стъклата. Така вече експерти и сте готови да разгледате нашите предложения в ценовата листа на стъклопакетите.

Glass units

Glass unit is sealed structure consisting of two or more panes, which can be of various types and thicknesses. Glazed produce are dvubarierni. One barrier is butylene laid on both sides of the spacer, and the second silicone, polysulfide or tiokolat filling the space between the glass and the spacer. Upright glazing can not penetrate water outside and moisture trapped inside with the air in making it is absorbed by molecular sieve, which is filled spacer. Thus between the panes can not be condensation.

We offer glass with:

- Float glass;

- Ka windows;

- Triplex glasses;

- 4 seasons windows;

The panes can be double, triple and more.

Cameras in the glazing is reported as follows: unicameral consists of two glass and one space between them. Has three double glassed windows 2 spaces between them. Chamber windows is composed of four windows and three spaces between them.
In glazing put gas improves thermal insulation. The gas has a better coefficient of heat transfer. The gas can be kept in glass up to 5 years.

When choosing lights and glass must first answer a few questions: What room buy windows? Living room, bedroom, kids room or shop, office. Must clearly identify what features you want to have your glass to ensure you maximum comfort right in this room.

Another important factor is the exhibition room - west, east, south or north, as well as proximity to a noisy street. Pay attention to the floors of the building and whether there is a risk of burglary.

The quality of the glass is estimated by thermal insulation, sound insulation and protection from solar radiation.

When you decide to buy saklopaket note of several other important parameters. Ask for thermal transmittance. It determines how much will be your heating bill.

Another important indicator is the solar factor - he is responsible for the amount of solar energy passed through the glass. "Light switch" gives the value of the percentage transmittance through the glass of the total light. To be almost independent of temperature effects on time pay attention to the "selectivity" of the glass. Should look for glass with high selectivity of the glass. So now experts are ready to consider our proposals in the price list of windows.